תחומי עיסוק המשרד

ייעוץ שמאי לתב"ע

הכנת תכנית בנין עיר (תב"ע) מחייבת תכנון ומחשבה ארוכת טווח, בין השאר, באפיון הצרכים, סיווג השימושים תוך התחשבות בהיטל השבחה הצפוי כתוצאה מאישור התכנית.

תמ"א 38

פרויקטים של התחדשות עירונית מחייבים ליווי שמאי שכולל בין השאר, בחינת שווי הזכויות שמתקבלות, אומדן עלויות הפרויקט, ניקוד הדירות, קביעת שווי יחסי של דיירים בפרויקט וכיוצ"ב.

ליווי פרוייקטים

פרויקטים של התחדשות עירונית מחייבים ליווי שמאי שכולל בין השאר, בחינת שווי הזכויות שמתקבלות, אומדן עלויות הפרויקט, ניקוד הדירות, קביעת שווי יחסי של דיירים בפרויקט וכיוצ"ב.

שומה טרום רכישה

קבלת חוות דעת לנכס לפני רכישתו כוללת, בין השאר, בדיקת היתרי בניה, התאמת הבניה להיתר ולזכויות התכנוניות המאושרות, בדיקת הדירה והתאמתה לתשריט הבית המשותף וכיוצ"ב. לאור ריבוי המקרים של בניה ללא היתר, חוסר התאמה בין הרישום בטאבו לבין הרישום בתשריט הבית המשותף וכיוצ"ב מקרים מוצע לערוך בדיקת טרום רכישה לכל נכס. העלות אינה גבוה ביחס לגובה ההשקעה בנכס.

היטל השבחה

מאז חוקק תיקון 84 לחוק התכנון והבניה ההכרעות בנושאי היטלי השבחה, תביעות לירידת ערך מתבררות אצל שמאים מכריעים שמונו על ידי משרד המשפטים להכריע ההליך מנוהל על פי תקנות ונהלים שנקבעו בחוק ובעל אופי שיפוטי. היייצוג וניהול בתיקים אלו. ההליך מחייבים טיפול יסודי ומקיף ובחינת אספקטים שונים. מוצע לבחון כדאיות ההליך לפני תחילתו.

הגשת השגות על שומות מנהל

החלטות רשות מקרקעי ישראל קובעות שההכרעה בשומות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תהיה בידי השמאי המחוזי ו/או ועדת ההשגות לענין חיובי רמ"י. ההליך מנוהל על פי החלטות ונהלים של רמ"י ובעלי אופי שיפוטי. היייצוג וניהול ההליך מחייבים טיפול יסודי ומקיף ובחינת אספקטים שונים. מוצע לבחון כדאיות ההליך לפני תחילתו. פיצול נחלה

ירידת ערך מקרקעין

החלטות רשות מקרקעי ישראל קובעות שההכרעה בשומות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תהיה בידי השמאי המחוזי ו/או ועדת ההשגות לענין חיובי רמ"י. ההליך מנוהל על פי החלטות ונהלים של רמ"י ובעלי אופי שיפוטי. היייצוג וניהול ההליך מחייבים טיפול יסודי ומקיף ובחינת אספקטים שונים. מוצע לבחון כדאיות ההליך לפני תחילתו.

חוות דעת מומחה

הנני משמש כעד מומחה בבתי המשפט. לצורך כך אנו עורכים חוות דעת מומחה לבתי משפט בנושאי שמאות מקרקעין, הפקעות, פיצויים, ירידת ערך, שווי זכויות בלתי מנוצלות וכיוצ"ב. השומות נערכות על פי הכללים הנהוגים בחוו"ד המוגשות לבית המשפט.

הערכת שווי

הערכות שווי מגוונות ליעודי קרקע שונים וסוגי נכסים שונים כוללות, בין השאר, בחינת המצב התכנוני, המצב הקנייני, ניתוח של מחירים בסביבה ובנכסים דומים וכיוצ"ב.

בדיקת כדאיות פרוייקטים

פרויקטי נדל"ן שונים משלבים גורמים רבים המשפיעים על כדאויות הפרויקט, לרבות שינויים בשווי הנכסים והקרקעות, שינוי תכנון, אומדן עלויות הבניה וכיוצ"ב פרמטרים. טרם תחילת הפרויקט מוצע לבחון הכדאויות הכלכלית, לרבות הכנת טבלאות רגישות הבודקות את הרווחיות בנקודות קיצון ובהשתנות של פרמטרים שונים בפרויקט.

פיצול נחלה

בשנים האחרונות התפרסמו מספר החלטות של מועצת מקרקעי ישראל המאפשרות הפרדת מגרש מגורים מנחלה (פיצול נחלה). הליך מסוג זה דורש ביצוע פעולות תכנוניות על מנת לאפשר את פיצול הנחלה, כגון הכנת תב"ע, תשריטי חלוקה וכד' לפי הצורך וכן הליך קנייני להפרדת המגרש ורכישת הזכויות מרשות מקרקעי ישראל. לפני ביצוע ההליך מומלץ להתייעץ עם בעלי המקצוע השונים על מנת לבחון את האפשרויות התכנוניות, הסיכויים לאישור התכנון וכן את עלויות ההליך כולו לרבות דרישות התשלום הצפויות על ידי רמ"י.

טבלאות הקצאה ואיזון

בעת עריכת טבלאות איזון והקצאה נדרשת שמירה על השווי היחסי של בעלי הזכויות, הן במצב הנכנס והן במצב היוצא. כמו כן, נדרשת בחינה של תרומת שווי המחוברים לשווי הנכס כולו. בעת הכנת תוכניות ועריכת טבלאות איזון והקצאה מוצע לבחון את שווי הזכויות שהתקבלו, בהתאם לשווי היחסי של בעלי הזכויות ותרומת המרכיבים השונים לשווי הנכס.

פיצויי הפקעה

חוק התכנון והבניה מאפשר קבלת פיצויים עבור קרקע שהופקעה, בין היתר, לטובת שימושים ציבוריים, דרכים וכיוצ"ב. מוצע לבחון אפשרויות שונות לקבלת הפיצוי ולמקסום הזכויות בהתחשב בין השאר בשווי הקרקע, מיקומו, הפוטנציאל, והמחוברים הקיימים לרבות נטיעות.

שומות לצרכי מס

הערכת שווי שוק של נכסים בייעודים שונים, הממוקמים בכל רחבי הארץ, לצרכי הכללתם בדוחות הכספיים הערוכים עפ"י כללי דיווח IFRS. חוות הדעת נערכות עפ"י תקן מס' 17.1 (פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין) המבוצעות לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ולצורך יישום תקינה חשבונאית.

ייעוץ בהגשת מכרזים

בחינת מכרזים וייעוץ לעניין הגשת הצעות.